Przeskocz do treści

REGULAMIN UCZESTNICTWA
W ZAJĘCIACH/WARSZTATACH
W KLUBIE KULTURY ŁOKIETEK

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie, formularza zgłoszenia, zaakceptowanie regulaminu,  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz uiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie.
 2. Wpłat za zajęcia grupowe lub  indywidualne należy dokonywać z góry,
  do 10 dnia każdego  okresu rozliczeniowego  (lub przed pierwszymi zajęciami, jeśli te nie odbywają się w okresie między 1 a 10 dniem miesiąca) przelewem lub gotówką – w godzinach pracy biura Klubu.
 3. Posiadacze krakowskiej karty rodzinnej 3+ oraz krakowskiej karty rodziny
  z dzieckiem niepełnosprawnym uprawnieni są do zniżki 50% na zajęcia,
  z wyłączeniem działań objętych impresariatem oraz realizowanych przez podmioty zewnętrzne. Warunkiem uzyskania zniżki jest okazanie aktualnej karty oraz przekazanie nr identyfikacyjnego.
 4. Rezygnacja z zajęć możliwa jest przed końcem każdego okresu rozliczeniowego w formie pisemnej/mailowej (przykładowo chęć rezygnacji
  z zajęć od początku listopada należy zgłosić do końca października).
  W wypadku braku rezygnacji w formie przewidzianej w regulaminie uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty za kolejny okres rozliczeniowy
 5. Opłaty za zajęcia w całości przekazywane są na organizację zajęć oraz cele statutowe Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.
 6. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie uczestnik zostanie skreślony z listy wraz z końcem okresu rozliczeniowego, co będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach.
 7. Opłata za zajęcia grupowe jest stała i obowiązuje bez względu na liczbę zajęć w miesiącu (z wyjątkiem września i miesiąca, w którym odbywają się ferie zimowe), w przypadku opuszczenia zajęć przez uczestnika wpłaty nie
  są zwracane.
 8. Opłata za zajęcia indywidualne:
  a) Opłata za zajęcia uzależniona jest od liczby zajęć w miesiącu.
  b) Nieobecności powinny zostać zgłoszone najpóźniej jeden dzień przed zaplanowanymi zajęciami instruktorowi. W przypadku niezgłoszenia nieobecności przed dniem, w którym miały odbyć się zajęcia indywidualne, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za te zajęcia. W razie nieobecności niezgłoszonej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem Organizator nie przewiduje: przeniesienia zajęć, przeniesienia wpłat, zwrotu wpłat.
  c) W przypadku nieobecności instruktora w dniu zaplanowanych zajęć, zaproponowany zostanie uczestnikowi inny termin zajęć (do 30 dni od dnia nieobecności instruktora). Jeśli ustalenie dogodnego terminu nie będzie możliwe opłata za w/w zajęcia zostanie przeniesiona na kolejny miesiąc.
 9. Organizator nie przewiduje możliwości zawieszenia zajęć przez uczestnika.
 10. Dane do przelewu:
  Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków
  Nr konta: 62 1240 4722 1111 0000 4860 1867
  W tytule przelewu prosimy umieścić:
  ŁOKIETEK/IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/RODZAJ ZAJĘĆ/MIESIĄC
 11. Faktury wystawiane są po wniesieniu opłaty, na podstawie wniosku
  o wystawienie faktury oraz paragonu lub potwierdzenia przelewu, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami. W opisie na fakturze podaje się nazwę zajęć zgodną z cennikiem. Żądanie wystawienia faktury powinno nastąpić
  w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano zapłatę.
 12. Faktury do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się numerem identyfikującym (NIP) – podmiot prowadzący działalność gospodarczą- wobec wymogu zamieszczenia Nr NIP przy ewidencji sprzedaży nie będą wystawiane.
 13. Organizacja zajęć:
  a) Zajęcia stałe odbywają się w grupach lub indywidualnie, według ustalonego przez klub harmonogramu;
  b) Zajęcia stałe nie odbywają się w ferie, wakacje, święta państwowe oraz podczas długich weekendów i w okresie między świątecznym (Boże Narodzenie – Nowy Rok). Organizator zastrzega, że harmonogram zajęć może ulec zmianie.
  c) Zajęcia grupowe, które wymagają minimalnej liczby uczestników rozpoczynają się po skompletowaniu grupy i mogą zostać zawieszone
  w chwili, gdy liczba uczestników spadnie poniżej wymaganej liczby.
  d) Na zajęciach obowiązuje własna odzież ochronna, instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie lub zniszczenie osobistych rzeczy uczestników.
  e) Klub Kultury Łokietek zobowiązuje się zapewnić dziecku bezpieczeństwo  
  w godzinach uczestniczenia dziecka w zajęciach/warsztatach deklarowanych przez Opiekuna prawnego/Rodzica w Karcie Uczestnika.
  f) Prace plastyczne uczestników są przechowywane w pracowni przez okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.
  g) Ze względu na harmonogram zajęć i bezpieczeństwo, prosimy przyprowadzać i odbierać dzieci punktualnie.