Przeskocz do treści

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CENTRUM KULTURY „DWOREK BIAŁOPRĄDNICKI”

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dworek.eu.

– Data publikacji strony internetowej: 2018-11-03

– Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

– do niektórych elementów użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury;

– do filmów nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcja;

– nie wszystkie grafiki opatrzone są tekstem alternatywnym;

– struktura nagłówkowa stron posiada błędy;

– są takie elementy formularza, które nie mają etykiety;

– na stronie są linki, które nie zawierają treści;

– w serwisie znajdują się treści obcojęzyczne, dla których nie został zdefiniowany język oryginalny;

– w serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany;

– występują błędy kodu HTML i CSS;

– mogą zdarzyć się sytuacje, że dokumenty opublikowane na stronie są niedostatecznie dostępne z uwagi na fakt, iż pochodzą z różnych źródeł.

Wymieniony brak dostępności dotyczy materiałów archiwalnych, zaciągniętych ze starszej wersji strony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

– Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30

– Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Ochocka

E-mail: magdalena.ochocka@dworek.eu

Telefon: (12) 420 49 66

Każdy ma prawo:

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;

– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;

– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej;

– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;

– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Gmina Miejska Kraków

Adres: pl. Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków

E-mail: bi@um.krakow.pl

Telefon: 12 616 12 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie działa w 9 lokalizacjach:

ul. Papiernicza 2 – Dworek Białoprądnicki

ul. Białoprądnicka 3 – Zajazd Kościuszkowski

ul. Chełmska 16 – Klub Kultury „Chełm”

ul. Wł. Łokietka 267 – Klub Kultury „Łokietek”

ul. Balicka 289 – Klub Kultury „Mydlniki”

ul. Wrocławska 91 – Klub Kultury „Paleta”

ul. Kamedulska 70 – Klub Kultury „Przegorzały”

ul. Ks. Meiera 11 – Klub Kultury „Wena”

ul. Kr. Jadwigi 215 – Klub Kultury „Wola”

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dworek Białoprądnicki:

Przy ul. Papierniczej 2 znajdują się trzy budynki – Budynek Główny, Oficyna Wschodnia i Oficyna Zachodnia. Teren wokół budynków jest ogrodzony. Na tym terenie nie znajdują się żadne przeszkody, które mogłyby znacząco utrudniać poruszanie się osób ze szczególnymi potrzebami. Dodatkowo dla osób niewidomych i niedowidzących działa aplikacja INTONAVI, w której zamieszczono znaczniki znajdujące się w najważniejszych punktach lokalizacyjnych: brama główna, wejście do budynku głównego, wejście do piwnic w budynku głównym, wejście do sali teatralnej, wejście do Zajazdu Kościuszkowskiego.

Budynki wraz z przyległym terenem objęte są opieką konserwatorską.

Wejście do Budynku Głównego dzięki platformom schodowym jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi otwierane automatycznie.

Oficyna Zachodnia i Oficyna Wschodnia – brak drzwi otwieranych automatycznie i brak samozamykaczy. Wejścia na poziom parteru dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową dzięki dostępności przenośnych szyn najazdowych na schody oraz rampy progowej aluminiowej.

Zajazd Kościuszkowski:

Wejście dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową dzięki dostępności przenośnej rozkładanej rampy schodowej aluminiowej. Brak drzwi otwieranych automatycznie i wyposażonych w samozamykacz.

Budynek wraz z przyległym terenem objęty jest opieką konserwatorską.

Klub Kultury „Chełm”

Wejście dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Brak drzwi otwieranych automatycznie. Drzwi wyposażone w samozamykacz. Budynek wyposażony w rampę progową aluminiową.

Klub Kultury „Łokietek”

Wejście dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Przed wejściem łagodna pochylnia. Brak drzwi otwieranych automatycznie. Brak drzwi wyposażonych w samozamykacz. Budynek wyposażony w przenośne szyny podjazdowe teleskopowe.

Klub Kultury „Mydlniki”

W Klubie znajdują się trzy wejścia do budynku. Wszystkie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek wyposażony w windę oraz przenośne szyny podjazdowe teleskopowe i rampę progową aluminiową. Brak drzwi otwieranych automatycznie. Brak drzwi wyposażonych w samozamykacz.

Klub Kultury „Paleta”

Budynek jednopoziomowy. Drzwi wejściowe szerokie z samozamykaczem, nieotwierane automatycznie. Budynek wyposażony w rampę progową aluminiową.

Klub Kultury „Przegorzały”

Wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak drzwi otwieranych automatycznie. Drzwi wyposażone w samozamykacz. Budynek wyposażony w przenośne szyny podjazdowe teleskopowe oraz w rampę progową aluminiową.

Klub Kultury „Wena”

Wejście dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Brak drzwi otwieranych automatycznie. Brak drzwi wyposażonych w samozamykacz.

Klub Kultury „Wola”

Wejście niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed wejściem znajdują się schody.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Dworek Białoprądnicki:

Korytarze szerokie, dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Brak schodów wewnątrz budynków. Mogą występować utrudnienia w postaci progów.

Zajazd Kościuszkowski:

Korytarze szerokie, dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Schody wyposażone w poręcz. W budynku na wszystkich poziomach znajduje się winda.

Klub Kultury „Chełm”

Korytarze szerokie, dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Brak schodów – budynek jednopoziomowy.

Klub Kultury „Łokietek”

Korytarze szerokie, dostępne dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Wyjątek stanowi zejście do szatni samoobsługowej, gdzie znajdują się trzy stopnie.

Na pierwszą kondygnację obiektu dostać się można jedynie poprzez klatkę schodową, wyposażoną w poręcz, co ułatwia poruszanie się po schodach. Brak windy i platformy schodowej.

Klub Kultury „Mydlniki”

Korytarze szerokie, dostępne dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Mogą występować utrudnienia w postaci progów. Do przyziemia budynku można dostać się przez szerokie drzwi brak barier architektonicznych. Na pierwszą kondygnację obiektu dostać się można poprzez klatkę schodową, wyposażoną w poręcz, co ułatwia poruszanie się po schodach  oraz windą. Na drugą kondygnację obiektu dostać się można poprzez klatkę schodową, wyposażoną w poręcz, co ułatwia poruszanie się po schodach (brak windy i platformy schodowej).

Klub Kultury „Paleta”

Korytarze szerokie, dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek jednopoziomowy.

Klub Kultury „Przegorzały”

Korytarze szerokie, dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Schody wyposażone w poręcz. W budynku na wszystkich poziomach znajduje się winda. Do pracowni ceramicznej można dostać się korzystając z przenośnych szyn podjazdowe teleskopowe oraz w rampę progową aluminiową.

Klub Kultury „Wena”

Korytarz szeroki, dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek jednopoziomowy.

Klub Kultury „Wola”

Korytarze średniej szerokości z niewielkimi progami, mogącymi stanowić problem w poruszaniu się osób z niepełnosprawnością. Na pierwszą kondygnację obiektu dostać się można jedynie poprzez klatkę schodową, wyposażoną w poręcz, co ułatwia poruszanie się po schodach. Brak windy i platformy schodowej.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.


Dworek Białoprądnicki:

W Budynku Głównym dla osób z niepełnosprawnością wzroku działa aplikacja INTONAVI – nawigacja głosowa. Toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Do piwnic i na piętro można dostać się przy użyciu platform schodowych.
Instytucja posiada przenośne pętle indukcyjne dostępne dla publiczności podczas wydarzeń.

W Oficynie Wschodniej brak dostosowań. Wejście do sali teatralnej przy zastosowaniu przenośnych szyn najazdowych oraz rampy progowej aluminiowej.

W Oficynie Zachodniej w okienku kasowym zainstalowana jest pętla indukcyjna stanowiskowa. Wejście do budynku przy zastosowaniu przenośnych szyn najazdowych oraz rampy progowej aluminiowej.

Zajazd Kościuszkowski

Toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Winda dostosowana do osób z niepełnosprawnością.

Klub Kultury „Chełm”

Znajduje się jedna pochylnia dla osób z niepełnosprawnością ruchową – na sali widowiskowej z możliwością wejścia na scenę. Toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Klub Kultury „Łokietek”

Na parterze toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Klub Kultury „Mydlniki”

W przyziemiu i na pierwszym piętrze znajdują się toaleta dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Klub Kultury „Paleta”

Brak dostosowań.

Klub Kultury „Przegorzały”

Toaleta na parterze dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Klub Kultury „Wena”

Brak dostosowań.

Klub Kultury „Wola”

Brak dostosowań.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.


Dworek Białoprądnicki:

Parking na terenie z 1 miejscem dla osób z niepełnosprawnością.

Zajazd Kościuszkowski:

Brak miejsc. W bliskim sąsiedztwie znajduje się bezpłatny parking ogólnodostępny.

Klub Kultury „Chełm”

Możliwość zaparkowania na terenie Klubu.

Klub Kultury „Łokietek”

Brak miejsc

Klub Kultury „Mydlniki”

Brak miejsc

Klub Kultury „Paleta”

Brak miejsc

Klub Kultury „Przegorzały”

Jedno wyznaczone miejsce oddalone około 50 metrów od Klubu. Możliwość zaparkowania przed Klubem.

Klub Kultury „Wena”

Możliwość zaparkowania przed Klubem.

Klub Kultury „Wola”

Brak miejsc

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do każdej z lokalizacji jest prawo wstępu z psem asystującym.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online w każdej lokalizacji.